Voorwaarden

Op alle met GroenRijk vestigingen gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum van toepassing zoals deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer: 325/2009. Je kan een exemplaar verkrijgen bij de kassa van het tuincentrum of het hieronder lezen. De voorwaarden van de GroenRijk Nationale Tuinbon vind je hier.

 

Algemene Consumentenvoorwaarden voor in het Tuincentrum (fysieke winkel)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De ondernemer: Het tuincentrum dat als natuurlijk of rechtspersoon bedrijfsmatig direct goederen verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis en die bovendien lid is van de sectie retail van Tuinbranche Nederland, verder te noemen Tuinbranche Nederland.

a. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

b. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

c. Goederen: Onder goederen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer.

d. Consument: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - aan een ondernemer, als onder a. omschreven, opdracht geeft tot het leveren van goede-ren en/of het verrichten van werkzaamheden.

e. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum zijn van toepassing op alle aan-biedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consument.

2. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum zijn niet van toepassing op huur- en verhuurovereenkomsten tussen een consument en een ondernemer.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

1. De aangeboden goederen en/of diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien de ondernemer in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.

2. Bij het aanbod wordt tevens een schriftelijk exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum aan de consument overhandigd. Indien er sprake is van beperkingen in of voorwaarden verbonden aan het aanbod, worden deze beperkingen of voorwaarden hierin duidelijk vermeld.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst, de bijkomende kosten en overige condities.

4. Offertes voor het aannemen van werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie waarvan de ondernemer zich op de hoogte heeft gesteld. De consument heeft de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.

5. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

6. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het vierde lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.

7. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

9. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - HET RECHT VAN RETOURNERING

1. Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten en dieren.

2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

3. De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.

4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

ARTIKEL 5 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.

3. De consument zal verwezen worden naar de Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 325/2009 en op internet zijn geplaatst op www.tuinbranche.nl. Tijdig voor het tot stand komen van de overeenkomst zal de ondernemer de in artikel 3, leden 2 en 3 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

4.De ondernemer zal tevens - bij het aanbod - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van retournering gebruik kan maken;

b. het geografische adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

c. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en met de consument over-eengekomen maatwerk.

ARTIKEL 5A – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;

c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen op de overeenkomst;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

3. De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

I. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;

II. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;

III. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij de ondernemer of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen de ondernemer en die derde.

IV. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

V. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;

VI. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW doch exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of de consument na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of in-dien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.

3. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor een juist gebruik van de plant c.q. de gezondheid en de juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op de door de consument verschafte informatie.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene consumenten-voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de consument onderling worden verrekend.

ARTIKEL 9 - AFLEVERING

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte goederen stelt c.q. – bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de goederen over op de consument.

2. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.

ARTIKEL 10 - OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;

b. hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

c. hetzij wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - VERKOOP UIT VOORRAAD OF OP BESTELLING

1.Verkoop en levering geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven.

2.Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - UITVOERING VAN EEN BESTELLING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

3. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken.

4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. De ondernemer informeert bij de consument naar de situatie ter plaatse om zo een inschatting te kunnen maken van de bereikbaarheid, de mogelijkheid op gebruikelijke wijze te kunnen lossen en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt de vastgestelde bijzonderheden schriftelijk in de offerte vast.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 12 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.

6. Tenzij anders overeengekomen dient de consument bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

7. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen tien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 9 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum is vermeld en behoudens overschrijding als gevolg van overmacht, heeft de consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

8. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspan-ningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

9.Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING

1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

4. Bij verkoop van goederen heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten tot maximaal 50% van de te betalen prijs.

5. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

6. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de vordering is voldaan.

8. Alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

1. Klachten worden op vertoon van een bewijs van aankoop in behandeling genomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen, of aan personen in zijn dienst, danwel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de con-sument zijn klacht eerst, overeenkomstig art. 15, aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet deze de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar gel-dende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend een Nederlandse rechter danwel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 18 - NAKOMINGSGARANTIE

Tuinbranche Nederland staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. De brancheorganisatie verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

  • aan het lid is surséance van betaling verleend;
  • het lid is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de betreffende brancheorganisatie aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19 - SLOTBEPALING

Tuinbranche Nederland zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Rechtbank Utrecht onder nummer 325/2009.Algemene voorwaarden webwinkelaankopen GroenRijk.nl

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 

consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

GroenRijk Retail B.V.

Rijneveld 153

2771 XV Boskoop

0172 – 219201

Mailadres: info@groenrijk.nl

Website: www.groenrijk.nl

KvK-nummer: 56480326

BTW-nummer: NL 852145810 B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten 

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 

diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 

bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 

zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de 

prijs; 

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 

basistarief; 

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor 

de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet 

gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt 

tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de 

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 

te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten 

is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 

opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag 

van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in 

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 

van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der 

overeenkomst. 

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de 

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 

instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen 

worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten 

van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 

consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 

ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling 

heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 

bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 

in BTW-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de 

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af 

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming 

van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van 

de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 

recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor 

rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging 

aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde 

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. 

Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal 

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde 

tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 

worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een 

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze 

overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een 

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan 

de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in 

rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 

heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht 

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 

verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 

een duurzame gegevensdrager.