Voorwaarden

Op alle met GroenRijk vestigingen gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum van toepassing zoals deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer: 325/2009. Je kan een exemplaar verkrijgen bij de kassa van het tuincentrum of het hieronder lezen. De voorwaarden van de GroenRijk Nationale Tuinbon vind je hier.

 

Algemene Consumentenvoorwaarden voor in het Tuincentrum (fysieke winkel)

ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: het tuincentrum, lid van de Sectie Retail van Tuinbranche Nederland, dat bedrijfsmatig producten en/ of diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis. Levende materialen: levende producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Niet levende materialen: alle overige producten en materialen. Producten: onder producten worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten die worden verkocht door de ondernemer. Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - met de ondernemer een overeenkomst sluit voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. Aangenomen werk: de uitvoering van tussen consument en ondernemer overeengekomen werkzaamheden tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag. Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem voor verkoop/dienstverlening (bijv. webwinkel, telefonische verkoop of postorder) waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefoon, e-mail), zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW. Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijv. bij consumenten thuis, op beurzen, tijdens busreisjes of op straat.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consumenten, behalve op verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - Het aanbod/de offerte en de overeenkomst 1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen die voor de consument belangrijk zijn nauwkeurig vermelden. 2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod overhandigd. 3. Uit het aanbod blijkt duidelijk welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod, zoals prijs, uitvoering, eventueel recht van retournering, wijze van betaling, bijkomende kosten, etc.. 4. De consument geeft de ondernemer alle informatie die belangrijk is voor een correcte offerte. De ondernemer brengt schriftelijk offerte uit, rekening houdend met deze informatie. De consument moet de offerte goed kunnen beoordelen door gespecificeerde, volledige en nauwkeurige omschrijving van producten en werkzaamheden in de offerte. 5. De offerte vermeldt een datum en is, tenzij anders afgesproken, 30 dagen geldig. 6. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Als de offerte niet doorgaat retourneert de consument op eerste verzoek van de ondernemer ontwerpen, tekeningen en/of schetsen. Doet de consument dat niet, dan kan de ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn ontwerp in rekening brengen, mits hij de consument daarover tevoren heeft geïnformeerd. 7. De offerte bevat verder: - wanneer het werk wordt aangevangen en wanneer de oplevering is - eventuele levertermijnen (als niets is afgesproken geldt uiterlijk 30 dagen) - de wijze van betaling - het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met vragen en eventuele klachten terecht kan - of de consument van het retourrecht zoals omschreven in artikel 4 gebruik kan maken - na aankoop bestaande services en garanties. 8. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 4 - Het recht van retournering bij een koop in de winkel 1. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot tien dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden geretourneerd. Zij moeten ongebruikt en in de originele verpakking zijn met de originele kassabon. Eventuele door de ondernemer bij het aanbod aangegeven wijze van retournering moet worden gevolgd door de consument. 2. Uitgezonderd van retourrecht zijn: - bloemen, planten, bomen en dieren; - producten die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of op verzoek van de consument zijn besteld; - andere producten waarvan de ondernemer in het aanbod heeft aangegeven dat ze niet mogen worden geretourneerd. 3. De ondernemer mag in plaats van geld terug ook kiezen voor het sluiten van een vervangende koop of het geven van een tegoedbon, als dit bij het aanbod is aangegeven. 4. Als de consument gebruik maakt van het retourrecht waarbij geld wordt teruggegeven, dan zal de ondernemer binnen uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 5 – Levertermijnen en aflevering 1. Aflevering geschiedt op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte producten stelt of kan stellen bij weigering tot afname na schriftelijke ingebrekestelling. Na aflevering gaat het risico van de producten over op de consument. 2. Als gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Als er geen levertermijn is afgesproken geldt een vaste levertermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de bestelling. 3. De opgegeven levertermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. 4. Bij overschrijding van een vermoedelijke levertermijn moet de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen en hem alsnog een redelijke termijn voor levering bieden. 5. Bij overschrijding van de vaste levertermijn of de nadere termijn zoals bedoeld in lid 4 mag de consument zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen. 6. Een ingebrekestelling is niet nodig als de levering blijvend onmogelijk is of anderszins blijkt dat de ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende bepalingen bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst 1. Voordat de overeenkomst wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken: a. identiteit en vestigingsadres van de ondernemer; b. belangrijkste kenmerken van de producten; c. prijs van de producten incl. BTW en alle niet vermijdbare kosten zoals die van aflevering, vervoer, levering, porti, etc; d. wijze van betaling, aflevering of uitvoering; e. voorwaarden van en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, onder bijvoeging van het modelformulier voor herroeping; f. indien van toepassing: als het herroepingsrecht niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij maatwerk, bloemen, planten en dieren; g. indien van toepassing: de geldigheidsduur van het aanbod; h. indien van toepassing: als de consument zelf de kosten van retournering draagt en, als de ondernemer voor terugname kan zorgen, wat dit kost. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de kosten van retournering; i. indien van toepassing: informatie over garanties en service na aankoop 2. De consument mag gedurende 14 werkdagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. 3. Als de gekochte producten niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Als de consument en de ondernemer hebben afgesproken dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan betaalt de ondernemer de kosten van retour zenden. Dit is alleen van toepassing als de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer informeert de consument hierover op begrijpelijke wijze. 4. Bij levering verstrekt de ondernemer het wettelijke retourformulier en de manier waarop de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht, Bij een duurovereenkomst vermeldt de ondernemer hoe de duurovereenkomst moet worden opgezegd. 5. Als de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet (in de juiste vorm) heeft verstrekt, is de termijn van de bedenktijd maximaal 12 maanden en 14 werkdagen. Als de verkoper binnen die 12 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht de termijn van 14 werkdagen te lopen. 6. Bij een overeenkomst op afstand is het retour zenden voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer de consument niet tijdig van dit feit op de hoogte heeft gesteld. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst op grond van de bedenktijd geen kosten in rekening brengen. Dit is alleen anders bij diensten, als de ondernemer aantoonbaar op uitdrukkelijk verzoek van de consument is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer mag dan de gemaakte kosten tot aan het moment van herroeping berekenen aan de consument.

ARTIKEL 7 - De prijs en prijswijzigingen 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf afgesproken. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage-, inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds apart worden geoffreerd. De ondernemer informeert de consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst over de bijkomende kosten. 2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal de overeengekomen prijs hetzelfde blijven. Als na deze termijn levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, mag de consument bij een prijsverhoging de overeenkomst ontbinden. 3. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 4. Lid 2 is niet van toepassing als de meerprijs komt door de consument verlangd meerwerk en de ondernemer de consument tevoren heeft geïnformeerd over meerkosten, of als de consument na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst in de uitvoering.

ARTIKEL 8 - Conformiteit 1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de geldige wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer garandeert ook dat de producten en/of diensten die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) of voor een bijzonder gebruik als dat is afgesproken. 2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of als producten worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en de ondernemer dat had moeten herkennen. Mondeling of telefonisch door de consument doorgegeven gegevens komen, zonder schriftelijke bevestiging van de ondernemer, voor risico van de consument. 3. Bij de koop van een plant of dier zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor juist(e) gebruik/gezondheid/verzorging van de plant of het dier, waarbij ook aangesloten wordt op de door de consument verstrekte informatie. 4. Gebreken aan het geleverde ontstaan door ondeskundig gebruik, onzorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht, komen niet voor rekening van de ondernemer. Dat geldt ook voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 5. De consument behoudt te allen tijde zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 9 - Wijzigingen aangenomen werk 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen. 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt. 3. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 10 - Oplevering Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. als de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard; of b. als uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na een schriftelijke mededeling van de ondernemer dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of c. als de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, waarbij door ingebruikneming van een deel van het werk dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - Verkoop uit voorraad of op bestelling 1. Verkoop en levering uit voorraad geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven. 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij anders afgesproken.

ARTIKEL 12 - Uitvoering van een bestelling 1. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer mag de bestelling of onderdelen daarvan uit laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden. 2. Als de overeenkomst inclusief aflevering is, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. 3. De consument moet meewerken aan een tijdige aflevering. 4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een gebruikelijke loswijze. Als het transport en/of het lossen niet op deze manier kan en daardoor extra kost, moet de consument deze extra kosten voldoen. Dit is alleen anders als de consument de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van bijzondere omstandigheden vóór het sluiten van de koop. De ondernemer vraagt de consument naar de situatie op de afleverlocatie om zo een inschatting te kunnen maken van bereikbaarheid, gebruikelijke loswijze en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt bijzonderheden hieromtrent in de offerte vast. 5. Tenzij anders afgesproken haalt de consument bestellingen binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af of laat het bezorgen. Laat de consument dit na dan draagt hij de eventuele meerkosten. 6. Als de bezorging bijv. door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van producten vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer de consument tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen na bestelling. Met inachtneming van artikel 5 - behoudens overmachtssituaties - mag de consument bij overschrijding van de overeengekomen levertijd met meer dan 7 werkdagen de overeenkomst kosteloos ontbinden. 7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer redelijke inspanningen verrichten om een vervangend product te leveren. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangende product, dan mag hij de overeenkomst kosteloos ontbinden. 8. Levering kan in overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de producten gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - Betaling/niet-tijdige betaling 1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders afgesproken. 2. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. 3. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de consument betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst. 4. Bij verkoop van producten mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling verplichten tot maximaal 50% van de koopsom. 5. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn. De ondernemer zendt daarna een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. 6. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag de ondernemer wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. 7. Bij niet tijdige betaling mag de ondernemer nakoming van de overeenkomst opschorten totdat de vordering is voldaan. 8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 14 - Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde producten, voor zover niet aard- of nagelvast, blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet of niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - Klachten 1. Bij klachten overlegt de consument een aankoopbewijs. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, tijdig na ontdekking van het gebrek. Niet tijdig indienen van de klacht kan verlies van rechten tot gevolg hebben. 2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid 1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen. 2. De consument is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - Slotbepaling Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit schriftelijk is afgesproken tussen partijen.

 Algemene voorwaarden webwinkelaankopen GroenRijk.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

GroenRijk Retail B.V.
Rijneveld 153
2771 XV Boskoop
Telefoonnummer: 0172 – 219201
Mailen via: https://www.groenrijk.nl/contact-met-groenrijk
Website: www.groenrijk.nl
KvK-nummer: 56480326
BTW-nummer: NL 852145810 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De ondernemer hoeft een product niet uit te leveren als een prijs tot stand is gekomen door een technische of menselijke fout, waardoor de prijs van het product een stuk lager uitvalt dan door de consument valt te verwachten uit de redelijkerwijs in te schatten productwaarde.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten 

van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. De ondernemer hoeft een product niet uit te leveren als een prijs tot stand is gekomen door een technische of menselijke fout, waardoor de prijs van het product een stuk lager uitvalt dan door de consument valt te verwachten uit de redelijkerwijs in te schatten productwaarde.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.